Διευκρινίσεις

 

Πατῆστε κάποιο ἐρώτημα γιὰ τὴν ἀπάντησι


Νεοαφιχθέντες
‣ Τί πουλᾷς;

Εἶμαι καλλιτέχνης. Ἐμπορεύομαι ἀνθρώπινες συγκινήσεις. Πράγματα ποὺ γεννοῦν συναισθήματα, ἰδέες, ὑπνωτίζουν ἢ ἐμπνέουν σὲ δρᾶσι, παθητικότητα, θαυμασμό, μετάνοια, θάῤῥος ἢ μιὰν αἴσθησι ἐλευθερίας, ἀφόρητης εὐτυχίας καὶ κάθε τι ἀνάμεσα ἢ πέρα ἀπ᾽αὐτά· ὅτι μπορεῖ ὅλα νὰ εἶναι ἐντάξει, καλλίτερα ἢ χειρότερα.

Τώρα, ἡ τεχνολογία ἔχει τόσο προοδεύσει ποὺ ὅλα αὐτὰ μπορεῖς νὰ τὰ ἀγοράσεις ἀπὸ τὸν ΗΥ σου, ἀρκεῖ νὰ ἐπιτρέψεις σὲ ὑποατομικὰ σωματίδια (ποὺ εἶναι ταυτοχρόνως καὶ ἠλεκτρομαγνητικὰ κύματα -τί σχιζοφρενὲς σύμπαν!) νὰ πετάξουν στὴ μνήμη τῆς μηχανῆς σου. (Ναί, τὸ πλαστικό, ἡ σιλικόνη καὶ τὰ μέταλλα θυμοῦνται διάφορα, δῶσ᾽ τους λοιπὸν τρυφερὲς ἀναμνήσεις· ὅταν ἀποκτήσουν αἰσθήματα καὶ ἠθικὴ κρίσι, θὰ λάμψῃς στὶς εὐγνώμονες καρδιές τους ὡς ὁ στοργικὸς πατέρας, ποὺ τὰ στήριξε ὅταν ἦταν ἀδύναμα καὶ δὲν ἤξεραν τοὺς τρόπους αὐτοῦ τοῦ κόσμου ). Μέσῳ μιᾶς ἀόρατης σύνδεσης, κάπου κάτω ἀπ᾽ τὸ , πατᾷς τὸ δάκτυλό σου σὲ καὶ ἡ μαγεία συντελεῖται.

Αὐτό κι ἀκόμη περισσότερα στὴ μορφὴ ἀκουστικοῦ βιβλίου ποὺ καμμιὰ φορὰ διαρκεῖ γύρω στὴν μία ὥρα, ποὺ μᾶλλον θὰ θέλῃς ν᾽ ἀκούσεις ξανά καὶ ξανά, στοιχίζοντάς σου λίγα ψιλικὰ ὀξέα. Δὲν εἶναι παράλογο; Λοιπόν, φώναξε τοὺς φίλους σου, ἑτοίμασε τσάι, καφφέ, κρασάκι ἢ χυμούς καὶ τὰ μπισκότα ἢ τὰ μεζεδάκια ἕτοιμα καὶ ἀπολαῦστε τὸ ἀσυνήθιστο ἀκρόαμα.

‣ Τί ἀγοράζω;

Θὰ λάβῃς ἕνα ψηφιακὸ προϊόν· ἕνα ἀκουστικὸ ἀρχεῖο σὲ μορφὴ «mp3» καὶ «m4b», ποὺ περιέχει μία ἠχογράφησι εἴτε ἔργου, ἢ μέρους ἔργου, ἢ περισσότερα ἔργα μαζί, σὲ ἀπαγγελία στὴν ἀνασυντεθειμένη ἀρχαία Ἑλληνικὴ προφορά.

Μετά τὴν ἀγορά, θὰ λάβῃς ἕνα ζεῦγμα ἀνακτήσεως (στὴν ἱστοσελίδα ἀγορᾶς καί σὲ ἠλεκτρονικὸ μήνυμα) ποὺ ὁδηγεῖ στὸ ἀρχεῖο, τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ ἀποθηκεύσεις στὸν ΗΥ σου, νὰ τὸ ἀποσυμπιέσεις (unzip) καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ τὸ χρησιμοποιήσεις ἢ νὰ τὸ μεταφέρεις στὸ φορητό σου σύστημα ἀναπαραγωγῆς ἤχου.
Ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι τὰ τεχνικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ἀρχείων μπορεῖ ν᾽ ἀλλάξουν στὸ μέλλον· βεβαιώσου πὼς ἀποκτᾷς ἕνα προϊόν κατάλληλο γιὰ τὴν χρῆσι καὶ τὴν συσκευὴ ποὺ προορίζεται πρίν τὸ ἀγοράσῃς.

Σ᾽ αὐτόν τὸν ἱστόχωρο βρίσκεις ἀρκετὰ δωρεὰν στὶς σελίδες κάθε ἔργου, ποὺ ἐπιτρέπεται νὰ ἀνακτήσῃς (στὶς ὅποιες μορφὲς προσφέρονται) γιὰ δοκιμὴ τῆς διαδικασίας καὶ καταλληλότητος στὴν συσκευή σου. Μ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο μπορεῖς νὰ κρίνεις τὴν ποιότητα καὶ τὸ ὕφος τῶν ἠχογραφήσεων καὶ τὴν ὀρθὴ λειτουργία ἐπὶ τῆς συσκευῆς σου πρὶν ἀγοράσῃς.

‣ Ποιό ἀρχεῖο χρειάζομαι;

Γιὰ νὰ περιοριστῇ ὁ χρόνος ἀνακτήσεως, τὰ ἔργα προσφέρονται σὲ μορφὲς mp3 καὶ m4b, μαζὶ σὲ ἕνα συμπιεσμένο ἀρχεῖο zip.
Ἡ μορφὴ m4b προσφέρει καλλίτερη ποιότητα ἤχου σὲ μικρότερο ὄγκο καὶ παρέχει «σελιδοδεῖκτες» καὶ «κεφάλαια», ( λογισμικὸ ἢ ἡ συσκευή σας παρακολουθεῖ τὴν ἀκρόασι, ὥστε ὅταν ἀργότερα τὴν συνεχίσετε, ἀρχίζει αὐτὴ στὸ σημεῖο τοῦ βιβλίου ποὺ βρισκόσαστε τὴν τελευταία φορά. Τὰ κεφάλαια διευκολύνουν τὴν εὕρεσι καὶ ἐπιλογὴ ἰδιαιτέρων τμημάτων ποὺ ἐπιθυμεῖτε ).

Σημ: ἀνακτῆστε πρῶτα τὸ δεῖγμα m4b γιὰ νὰ ἐλέγξετε τὴν ὅλη διαδικασία καὶ ἂν τὸ λογισμικὸ ἢ ἡ συσκευή σας μπορῇ νὰ τὸ ἀποδώσει. Ἐδῶ καὶ ἐδῶ ὑπάρχουν πληροφορίες σχετικὲς μὲ λογισμικὸ ἀναπαραγωγῆς ἀρχείων m4b· ἢ βρεῖτε ἄλλες στὸ διαδίκτυο. Ἂν ἡ συσκευή σας δὲν μπορῇ νὰ παίξει τὰ m4b, ἡ μορφὴ mp3 εἶναι ἐπίσης κατάλληλη.

Σημ: Μερικὲς φορὲς κινητὲς συσκευὲς δὲν μποροῦν νὰ ἀνακτήσουν ἀρχεῖα ἀπὸ τὸ διαδίκτυο χωρὶς μία ἐφαρμογὴ “download manager” ἀπ᾽ αὐτὲς ποὺ κυκλοφοροῦν. Ὑπάρχουν ὅμως ἀρκετοὶ δωρεὰν ἐναλλακτικοὶ πλοηγηταί ( browsers ), ποὺ ἔχουν ἤδη αὐτὴν τὴν δυνατότητα. Ἀλλοιῶς, ἀνακτῆστε στὸν ΗΥ σας καὶ ἀπὸ ᾽κεῖ μεταφέρετε τὸ ἀρχεῖο στὴν κινητὴ συσκευή.

Ἂν ὁπωσδήποτε χρειάζεστε ἄλλη μορφὴ ἀρχείου, παρακαλῶ ἐρευνῆστε τὴν διαθεσιμότητά της στέλνοντας ἕνα μήνυμα.

‣ Ποῦ μπορῶ ν᾽ ἀκούσω τὸ ἔργο σου;

Νὰ μαντέψω; …στὸ ἀεροπλάνο, λεωφορεῖο, καναπέ, αὐτοκίνητο, στὸν ἴσκιο τῆς ἐλιᾶς τοῦ Πλάτωνος, στὸ σαλόνι, περιμένοντας, περπατῶντας, διαβάζοντας, ὅταν ξεκουράζεσαι, στὴ βεράντα, τὴν ἐξοχή, πρὶν πέσῃς γιὰ ὕπνο, σὲ ταξείδι ἢ ὁποιανδήποτε στιγμὴ καὶ μέρος, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσι ὅτι χρησιμοποιεῖς ἕνα ἠλεκτρονικὸ μηχάνημα ποὺ μπορεῖ νὰ ἀναπαραγάγει ἠχητικὰ ἀρχεῖα mp3 ἢ m4b, ὅπως τὰ iPods, iPads, ΗΥ, κινητὸ τηλέφωνο, ἀναπαραγωγὸ mp3, ταμπλέτες κ.ἄ. καὶ ἔχεις ἀγοράσει, ἀνακτήσει καὶ μεταφέρει τὸ κατάλληλης μορφῆς ἠλεκτρονικὸ ἀρχεῖο σ᾽ αὐτό…
Καταφόρτωσε ὁποιοδήποτε ἢ ὅλα τὰ δείγματα ἀπὸ τὸ τῆς σελίδας κάποιου ἔργου καὶ δοκίμασέ το στὴν συσκευή σου, ἂν δὲν εἶναι

Σημ: παρακαλῶ, θυμίσου ποιά μορφὴ ἀρχείου λειτουργεῖ γιὰ σένα καὶ χρησιμοποίησέ την, ὄχι μία ποὺ δὲν λειτουργεῖ…!
Σημ: Καὶ ναί, τὰ δείγματα εἶναι δωρεάν.

‣ Τί εἶναι τοῦτος ὁ ἱστόχωρος;

Εἶναι στὴν ἔλλειψι ἱκανοποιητικῆς ἀποδώσεως ἔργων στὴν ἀρχαῖα Ἑλληνικὴ γλῶσσα. Μία προσπάθεια νὰ μειωθεῖ κάπως ἡ σύγχυσις σχετικὰ μὲ τὴν προφορά της καὶ νὰ δωθεῖ ἕνα σημεῖο ἀναφορᾶς γιὰ ὁποιονδήποτε ἐνδιαφέρεται. Κι αὐτὴ εἶναι μόνον ἡ ἀρχή!

Πολλοί προσπάθησαν νὰ τὴν μιλήσουν οἱ ἴδιοι, πολλοὶ θὰ ἤθελαν, πολλοὶ εὔχονται ἢ προσεύχονται νὰ εἶχαν μιὰν ἰδέα γιὰ τὸ πῶς ἠχοῦσε αὐτὴ ἡ γλῶσσα. Εἶμαι κι ἐγὼ ἕνας ἀπὸ ὅλους αὐτούς…Μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ τὸ ἀνακαλύψω, ἀπεφάσισα νὰ συλλέξω ὅ,τι σχετικὲς πληροφορίες θὰ κατάφερνα καὶ νὰ δοκιμάσω· αὐτὸ διήρκεσε ἀρετά χρόνια. Ὄχι, δὲν βρῆκα «ἐκείνην» τὴν προχιλιετῆ κασσέττα. Ἔλαβα ὅσες διαθέσιμες σὲ μένα πληροφορίες καὶ περιγραφὲς ὑπῆρχαν περὶ ἀκουσμάτων, προφορᾶς, παραγωγῆς ἢ ἀλλαγῶν ποὺ ὑπέστη ἡ παλαιὰ Ἑλληνική καὶ προσπάθησα νὰ τὶς ἐφαρμόσω. Ἕνα πρᾶγμα ἦταν ὅμως ξεκάθαρο: αὐτὴ, ὅπως καὶ οἱ περισσότερες γλῶσσες, εἶναι ὁμιλία …ἀνθρώπων, ἔστω κι ἂν δὲν κυκλοφοροῦν πιὰ ἀνάμεσά μας.
Πεῖτε το ἕνα πείραμα, ἢ ἔργο τέχνης. Κανεὶς ὑγιῶς σκεπτόμενος δὲν θὰ μποροῦσε νὰ τὸ ὀνομάσει διαφορετικά, τουλάχιστον ὅσο «ἐκείνη» ἡ κασσέττα δὲν ἔχῃ ἀκόμη ἀνακαλυφθῆ…

Αὐτό εἶναι ὅ,τι βρῆκα ἐγώ. Ἡ δική μου κασσέττα.

‣ Τί θὰ δημοσιευθῇ;

Αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἡ Ὁμηρικὴ «Ἰλιάς» καὶ οἱ «Μῦθοι» τοῦ Αἱσώπου βρίσκονται στὴν διαδικασία παραγωγῆς. Πολλὰ ἄλλων ἔργα, μεταξὺ τῶν ὁποίων τοῦ Παρμενίδου, Ἡσιόδου, Ποσειδίππου θὰ ἔλθουν σύντομα, δημοσιευόμενα σὲ σειρές, ἂν εἶναι μεγάλης ἐκτάσεως.

Θὰ ταξινομηθοῦν σὲ γενικὲς κατηγορίες, ὅπως Ἐπικά, Φιλοσοφία, Ἐπιστήμη, Ποίησις, Διάφορα, Ῥητορική… ποὺ θὰ ἐμφανίζονται στὴν σελίδα Παραγωγῶν ἢ τὴν ἀνάλογη ἐπιλογὴ στὴν γραμμὴ πλοήγησης («μενοῦ») τοῦ ἱστοχώρου, ἅμα τῇ δημοσιεύσει σχετικοῦ ἔργου. Νέες ἐκδόσεις, πλήρεις ἢ μερισμένες, θὰ εἶναι ὁρατὲς στὴν οἰκοσελίδα, ποὺ μπορεῖτε νὰ ἐπισκεφθεῖτε πατῶντας τὸ λογότυπο στὴν κορυφὴ.

‣ Πῶς βρίσκω κάτι ποὺ ἀναζητῶ;

Ὁ εὐκολώτερος τρόπος νὰ βρεῖτε κάτι εἶναι χρησιμοποιῶντας τὸ ἄνω δεξιὰ κάθε σελίδας. Θὰ πρέπει νὰ λειτουργεῖ γιὰ λήμματα ὅλες τὶς γλῶσσες τοῦ ἱστοχώρου.


Περίεργοι
‣ Ποῦ εἶναι τὰ ἄλλα μέρη τοῦ ἔργου φ, χ, ψ;

Τέτοια ἀσυνήθης παραγωγή εἶναι καὶ ἀπαιτητική. Ἡ ἔλλειψις σοβαροῦ ὑλικοῦ πρὸς σύγκρισι, ἢ σχετικῶν συνεργατῶν, μακρύνουν φυσικά ὅλην αὐτὴν τὴν πορεία.

Ὅταν μέρος κάποιου ἔργου δημοσιευθῇ, τὸ ἑπόμενο φυσιολογικὰ θὰ ἀκολουθήσῃ ἐντὸς ἑνὸς μηνός. Ἂν προγραμματίζονται καὶ εἰσαγωγικὲς ταινίες, ἐπεξηγηματικὰ ἢ κείμενα γνώμης, ἴσως ἡ περίοδος προετοιμασίας εἶναι μεγαλυτέρα.
Οἱ πιὸ πρόσφατες παραγωγὲς θὰ ἐμφανίζονται στὴν οἰκοσελίδα (πατῶντας τὸ λογότυπο).

‣ Θέλω νὰ ἀγοράσω τώρα ὁλόκληρο τὸ «χ» ἔργο. Γίνεται;

, γίνεται νὰ προεγγραφεῖτε ἢ νὰ κάνετε χορηγία ἢ δωρεά, στέλνοντας ἕνα μήνυμα. Μπορεῖτε νὰ ἔχετε ἀκόμα καλλίτερη συνολικὴ τιμὴ ἀγορᾶς (ἂν θέλετε κάτι τέτοιο), ἀπ᾽ ὅ,τι ἂν ἀγοράσετε τὰ μέρη χωριστά. Παρακαλῶ, δηλῶστε στὸ μήνυμά σας πὼς ἐπιθυμεῖτε τὴν «εἰδικὴ συνολικὴ τιμή» γιὰ ὁλόκληρο τὸ ἔργο.
Βέβαια, θὰ πρέπει νὰ περιμένετε νὰ τελειώσουν τὰ μέρη ἢ ἡ παραγωγή, ἀλλὰ προπληρώνοντας ἢ χορηγῶντας θὰ τὰ λάβετε ἀμέσως μόλις εἶναι ἕτοιμα πρὸς δημοσίευσι. Μὲ προεγγραφὴ θὰ εἰδοποιηθῆτε προσωπικά ὅταν εἶναι διαθέσιμα.

‣ Μπορῶ νὰ ἐκπέμψω ἢ παρουσιάσω τὸ ἔργο σου στὸ κοινό;

Ἂν θὲς νὰ μὲ κάνεις , ὑποθέτω πὼς θὰ μὲ εἰδοποιήσῃς πρῶτα, ἔτσι δὲν εἶναι; Τουτέστιν, καμμία δημοσίευσι ἔργων χωρὶς τὴν ἄδειά μου. Παρακαλῶ, χρησιμοποιῆστε τὴν φόρμα ἐπικοινωνίας γιὰ σχετικὲς ἐρωτήσεις.

‣ Ποιό εἶναι τὸ καθεστὼς τιμῶν;

Γιὰ νὰ μείνουν τὰ πράγματα ἁπλᾶ, ὅλα πωλοῦνται σὲ σταθερὴ τιμή.
Ἂν ἀγοράσῃς ὅλα τὰ μέρη κάποιου ἔργου μονομιᾶς, ἡ τιμὴ θὰ εἶναι ἀκόμη χαμηλότερη ἀπ᾽ ὅ,τι ἂν ἀγοράσῃς χωριστά. Μέχρι ὅμως νὰ ἐκδοθῇ ὁλοκληρωμένο ἔργο, μπορεῖς νὰ προεγγραφεῖς, νὰ χορηγήσεις ἢ νὰ… .

‣ Τίποτε «κεράσματα», κουπόνια ἢ ἄλλες προσφορές;

.


Χαρούμενοι
‣ Θαῦμα!   θὰ θέλατε νὰ ἐμφανισθεῖτε ζωντανὰ στὸ σπίτι, χῶρο, αἴθουσα, ἐκδήλωσί μας?

Θὰ μοῦ ἄρεσε, ἀλλὰ χρειάζομαι εἰδοποίησι τὸ ἐνωρίτερο δυνατό, γιὰ ἀνοικτὲς ἡμερομηνίες, εἰδικὰ ἂν βρίσκεστε .

‣ Μπορῶ νὰ ἀγοράσω τὸ ἔργο σου σὰν δῶρο γιὰ κάποιον;

Θὰ σᾶς θυμοῦνται γι᾽ αὐτὸ!  Γίνεται στὴν σελίδα ἀγορᾶς, συμπληρώνοντας τὰ στοιχεῖα σας στὰ πεδία «Στοιχεία Αγοραστή» καὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ παραλήπτου στὰ «Στοιχεία Αποδέκτη του Δώρου», ὥστε νὰ μπορέσουν νὰ ἀνακτήσουν τὸ νέο τους δῶρο. Θὰ λάβετε ἕνα ἠλεκτρονικὸ μήνυμα μὲ τὶς λεπτομέριες πληρωμῆς, ἐνῷ ὁ ἀποδέκτης θὰ λάβῃ τὰ ζεύγματα ἀνακτήσεως. Γιὰ νὰ ἀγοράσετε κάποιο δῶρο, πατῆστε τὸ στὸ κάτω μισὸ τῆς σελίδος τοῦ σχετικοῦ ἔργου.

‣ Μ᾽ ἀρέσει αὐτὸ ποὺ κάνεις, μπορῶ νὰ σὲ ἐπιχορηγήσω;

Ἀσφαλῶς!  ἐσύ, πρόσωπα ἢ ὀργανισμοὶ ποὺ ἐκτιμοῦν τὴν τεράστια ἐργασία πίσω ἀπ᾽ αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα, εἶναι πολὺ εὐπρόσδεκτα νὰ συζητήσωμε τὶς .

‣ Ἑτοιμάζω μία θεατρική/ῥαδιοφωνική/μουσικὴ παραγωγή, πῶς σὲ βρίσκω;

Γι᾽ αὐτό ὑπάρχει ἡ φόρμα ἐπικοινωνίας στὸν ἱστόχωρο…

‣ Θέλω νὰ ἀπαγγείλλω κι ἐγώ, ἀλλὰ δὲν ξέρω πῶς. Μπορεῖς νὰ μοῦ μάθεις;

Ὅταν ὁλοκληρωθοῦν οἱ πρῶτες δημοσιεύσεις, σκοπεύω νὰ προετοιμάσω κάποια ἁπλᾶ μαθήματα (ἴσως μικρὲς ταινίες) γιὰ ἐνδιαφερομένους περὶ τῶν βασικῶν. Γιὰ τὰ βαθύτερα καὶ λεπτομερῆ, προσωπικὴ συνοδία συζητῆται. Ἀργότερα, χρόνου ἐπιτρέποντος, θὰ ἤθελα νὰ παρασκευάσω μία .

‣ Τὸ σχολεῖο μας θέλει νὰ χρησιμοποιήσει τὸ ἔργο σου.  Ὑπάρχουν ὅροι;

Ὑπάρχουν δυνατότητες χρήσεως τοῦ ἔργου μου γιὰ ἐκπαιδευτικοὺς σκοπούς. Παρακαλῶ, ἐπικοινωνεῖστε μαζί μου καὶ εὐχαρίστως νὰ τὸ ῥυθμίσωμε.

‣ Θὰ ἐξετάζατε κάποια φιλανθρωπία;

Ἐπειδὴ μετὰ ἀπὸ κάμποσες δοκιμές, ἡ γλῶσσα braille στ᾽ ἀλήθεια καὶ ἐπειδὴ γιὰ πολλοὺς ἀπὸ μᾶς ἡ καλλιτεχνικὴ προσπάθεια σημαίνει πολλά περισσότερα ἀπὸ διασκέδασι καὶ μόνο, ἀρκεῖ νὰ μοῦ στείλετε ἕνα μήνυμα.

‣ Ἂς πάῃ καὶ τὸ παλιάμπελο.  Θέλω νὰ ἀγοράσω.

Δεν εἶσαι μόνον καλόγουστος, ἀλλὰ καὶ σοφός! Εὐχαριστῶ ποὺ θὰ πατήσῃς τὸ κουμπί :-)
Ζῇς μιὰν συναρπαστική ἡμέρα· βρὲς τὸ ἔργο ποὺ σὲ ἐνδιαφέρει, πᾶτα τὸ κουμπὶ καὶ ἀπόλαυσέ το!


Προχειρολόγοι
‣ Μπορῶ νὰ δώσω/πουλήσω ἕνα ἀντίγραφο στοὺς φίλους μου;

Ἂν θὲς νὰ μοιρασθεῖς κάτι, μοιράσου τὶς σκέψεις σου, τὶς ἰδέες σου, τὶς ἐντυπώσεις σου, τὰ συναισθήματά σου γιὰ τὸ ἔργο, ὄχι τὸ ἀρχεῖο… Ἐργάστηκα σκληρά κι ἐσὺ ἔδειξες τὴν ἐκτίμησι (ἢ τὴν περιέργεια καὶ τὸν θαυμασμό) σου πληρώνοντας τὸ τίμημα… Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τὸ πουλήσεις ἢ τὸ δώσεις σὲ ὁποιονδήποτε καὶ γιὰ κανένα λόγο (χωρὶς τὴν γραπτή μου ἄδεια). Κρατῶ τὴν τιμὴ ὅσο χαμηλὰ γίνεται καὶ θὰ ἐπέτρεπα δωρεὰν ἀνάκτησι τοῦ ἀρχείου ἂν κάτι δὲν πάῃ καλά, χωρὶς νὰ κάνω τὴν ζωή μας δύσκολη μὲ κώδικες, συνθηματικά ἢ σειραϊκοὺς ἀριθμούς.
Τὰ ἀρχεῖα ὅμως εἶναι προσωπικὰ ἀριθμημένα καὶ ὁ μπορεῖ νὰ βρῇ τὸν πρῶτο ἀγοραστή καὶ… θὰ χαρῇ πολύ θέτοντας ἐρωτήσεις μὲ τὸν δικό του μοναδικὸ τρόπο

‣ Κατὰ λάθος διέγραψα τὸ ἀρχεῖο μου.  Τώρα;

Ὅταν ἀγοράζῃς ἔχεις διὰ βίου δικαίωμα γιὰ 4 δωρεὰν ἀνακτήσεις ἀνακτήσεως.
ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΟΥ ΓΙ᾽ ΑΥΤΟ! καὶ νὰ τὰ στείλεις στὴν Podium-Arts.com ὅταν ζητηθῇ.


Ἀνήσυχοι
‣ Δὲν μοῦ ἀρέσει τὸ προϊόν σου,  μπορῶ νὰ ἔχω τὰ λεφτά μου πίσω;

Λυποῦμαι ἀλλὰ δὲν γίνεται.
Ἐπιστροφὲς στοιχίζουν πολύ περισσότερο ἀπὸ τὸ προϊόν καὶ στὸν ἀγοραστὴ δίδεται ἱκανὴ εὐκαιρία τὸ προϊόν, ἀκούγοντας καὶ ἐξετάζοντας τὰ ἐκ τῶν προτέρων. Δηλαδή, χρήματα δὲν ἐπιστρέφονται.

Σὲ περίπτωσι ὅμως παρανόμου συναλλαγῆς, ὅπως ἂν σᾶς ἔκλεψε τὴν πιστωτική σας κάρτα, τὸ ζήτημα χειρίζεται ἡ ἑταιρία fastspring.com καὶ ἡ τράπεζα ἢ ἑταιρία ἐκδόσεως τῆς πιστωτικῆς σας κάρτας. Ἂν τὸ αἴτημά σας κριθῇ ἀπ᾽ αὐτοὺς ἔγκυρο, θὰ ἐπαναλάβετε τὰ χρήματά σας στὸ διάστημα ποὺ συνηθίζουν ἐκεῖνοι στὶς ἀνάλογες περιπτώσεις.
Κάτι τέτοιο εἶναι πέραν τῶν ἁρμοδιοτήτων τῆς Podium-Arts.com

‣ Ἀγαπῶ τὸν Αἴσωπο, τὸν Ὅμηρο, τοὺς ἥρωες, θεούς… ἀλλὰ αὐτὰ μοῦ ἀκούγονται Κινέζικα!

Ἡ Κινεζικὴ καὶ ἡ Νορβηγικὴ προφέρουν τὸν μουσικὸ τόνο ὅπως καὶ παλιότερα ἡ Ἑλληνική, κατὰ τὰ ἄλλα στὴν σύγχρονη Ἑλληνικὴ ἡ ποσότης τῶν συλλαβῶν (μακρὰ, βραχέα, κοινὰ, δίχρονα) δὲν προφέρεται πλέον ἐκεῖ ποὺ γράφεται. Ἂν δοκιμάσῃς λοιπὸν νὰ μιλήσεις λέγοντας τὰ [η, ω] μακρύτερα, ὅπως συνέβαινε στὴν ἀρχαιότητα, μπορεῖ κι ἐσύ νὰ μιλήσεις… Κινέζικα. Πρόσθεσε καὶ τοὺς τόνους (τουλάχιστον ὀξεῖα, βαρεῖα, περισπωμένη) στὴν προφορά σου καὶ ἔφθασες στὴν Σκανδιναυΐα :-)

‣ Εἶσαι τρελλός;

Ἀπὸ μιᾶς ἀπόψεως «ὅλα» εἶναι σχετικά… ἀλλὰ ξέρεις κάτι; οἱ ἄνθρωποι συνηθίζουν καὶ τὰ πιὸ .

‣ Δὲν μ᾽ ἀρέσει αὐτὸ ποὺ κάνεις.

Σὲ παρακαλῶ, μὴν ἀγοράσῃς κανένα ἔργο μου καὶ μὴν χρησιμοποιήσῃς τὴν φόρμα ἐπικοινωνίας. Ὑπάρχουν μιὰ ζωὴ ὁλόκληρη, (κι ἐγώ τὸ ἴδιο).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: δοκίμασε νὰ ξανακούσεις ὅταν κάνῃς διακοπές


Πές μου…
‣ …μοῦ φαίνεσαι ἐνδιαφέρων τύπος, θές νὰ παντρευτοῦμε;

Ρῶτα τὴν φιλενᾶδα μου, μπορεῖ νὰ συζητήσει μία συναλλαγὴ ὅταν μὲ βαρεθῇ, ἢ πᾶρε λίγο φρέσκο ἀεράκι.

‣ … γιὰ τὴν κατάστασι τοῦ κόσμου.

Ἄκου τὴν Ἰλιάδα, μπορεῖ νὰ καταλάβεις τὶ κάνουν οἱ ἄνθρωποι ὁ ἕνας στὸν ἄλλον…

‣ … γιατί αὐτὸ ἀκούγεται διαφορετικὰ ἀπὸ τὸ πῶς μιλοῦν στὴν Ἑλλάδα;

Τὸ ἔπιασες σωστά! Εἶναι ἐπειδὴ ἀπαγγέλλω τὸ διασωθὲν παλαιοελληνικὸ κείμενο σὲ ἀνασυντεθειμένη («ἀρχαία») Ἑλληνικὴ προφορά. Ἡ σύγχρονη καθομιλουμένη Ἑλληνική διαφέρει φανερά καὶ σὲ ἄλλα πάλι μοιάζει ὁλοφάνερα.
Π.χ. πολλὰ γράμματα ἢ δίφθογγοι ἀποδίδονται ἀλλοιῶς γιατὶ ἀντιστοιχοῦν σὲ διαφορετικὰ φωνήματα. Σήμερα πολλοὶ Ἕλληνες φαίνεται νὰ πιστεύουν πὼς ἡ γλῶσσα τους πάντα εἶχε τὴν ἴδια προφορά μὲ τὴν δική τους καὶ θεωροῦν ὁποιανδήποτε προσπάθεια ἀνασυνθέσεως τῆς παλαιοτέρας Ἑλληνικῆς «ξένη», «παράξενη», «ἀδύνατη», «γελοία» καὶ ἄλλες… λεπτότητες. Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι δὲν εἶναι καλὰ πληροφορημένοι περὶ τοῦ θέματος. Μπορεῖ κανεὶς νὰ βρεῖ ἴχνη τῆς παλαιᾶς προφορᾶς ἀκόμη καὶ σήμερα, ὅμως σ᾽ αὐτό τὸ σημεῖο τῆς ἱστορίας της, ἡ γλῶσσα δὲν παρουσιάζει ἀκριβῆ ἀντιστοιχία γραπτῶν καὶ προφορικῶν στοιχείων της ὅπως παλαιότερα. Παρ᾽ ὅλα αὐτά, νὰ δοῦμε πῶς θ᾽ ἀκούγεται ἡ δική σας γλῶσσα σὲ 3.000 χρόνια… :-)

‣ … γιὰ τὸν ἱστόχωρό σου.

Ὁ ἱστόχωρος ἔχει δομηθεῖ μὲ βάσι ἕνα «θέμα» τῶν πολὺ ταλαντούχων καὶ ἐξυπηρετικῶν νέων στὸ CssIgniter (ποὺ ἀπολαμβάνουν τὴν Θεσσαλονίκη). Οἱ ὄμορφες γραμματοσειρὲς (Aroania, Alexander, Alfios) σχεδιάστηκαν καὶ διατίθενται δωρεάν, ἀπὸ τὸν Γεώργιο Ντοῦρο (Λάρισσα), στὸν ὁποῖο εἶμαι εὐγνώμων γιὰ τὴν πληρότητα καὶ συνέπεια τῆς ἐργασίας.
Γιὰ τὰ ὑπόλοιπα εὐχαριστῶ τὴν μεγάλη χορηγόν μου, .


[mini_player audio=&#8221;http://www.podium-arts.com/wp-content/uploads/2013/01/rainbow.mp3&#8243; autoplay=&#8221;false&#8221;]<audio autoplay="false"><source src="http://www.podium-arts.com/wp-content/uploads/2013/01/rainbow.ogg" type="audio/ogg"/><source src="http://www.podium-arts.com/wp-content/uploads/2013/01/rainbow.mp3" type="audio/mpeg"/><embed src="http://www.podium-arts.com/wp-content/uploads/2013/01/rainbow.mp3"/></audio>
ποντίκι πάνω σὲ τυρί
χῶρος δειγμάτων
εἰκόνα τμήματος δειγμάτων
παληὸ ῥαδιόφωνο
μανταλάκι στὴν μύτη
search field
παππαδίτσα
τυρὶ σ᾽ἀγαπῶ
πορταῖτο μου ὡς ἱστορικῆς μορφῆς
ἐν ἀναμονῇ
σκυλλάκι ποὺ περιμένει
μακρυὰ ὅσο ἡ σελήνη
κουμπὶ δώρου
κρᾶνος ἑλικόπτερο
δάσκαλος μὲ βίτσα
χέρι προσπαθεῖ νὰ διαβάσει braille σὲ ὀθόνη
κουμπὶ ἀγορᾶς
angry face
κριτής
τμῆμα δειγμάτων στὴν σελίδα
διαδικτυακὸς ἀπατεών
octopus face
βαρεμάρα
φωτογραφία τῆς φιλενάδας μου
Our website needs some maintenance (or radical updating). Not all audiobooks are visible here. Until everything is fixed, please visit only our new website: AncientGreek.eu.  Thank you!
+