Παραγωγαὶ

Πατῶντας τὶς ἐτικέττες ἐμφανίζεται/καλύπτεται τὸ περιεχόμενο


  Τρέχουσαι : Αἰσώπου «ΜΥΘΟΙ», Ἀριστοτέλους «Περὶ Ψυχῆς», Ὀρφέως «Ὕμνοι»

Ὁ Αἴσωπος εἶναι ἀπὸ τοὺς δημιουργοὺς τῶν ὁποίων τὸ ἔργο ἔχει διαβασθῇ, ἀκουσθῇ, δραματοποιηθῇ, μεταφρασθῇ, προσαρμοσθῇ, διηγηθῇ, ἀγαπηθῇ καὶ ἐκτιμηθῇ σὰν ἑνὸς τῶν μεγαλυτέρων μυθοποιῶν ποὺ γνώρισε ποτὲ ὁ κόσμος.

Ἤδη στὴν «ἀρχαιότητα» ἦταν διάσημος γιὰ τοὺς εὐφυεῖς μύθους του, ποὺ μὲ τὸ χαρακτηριστικὸ συμπαγὲς καὶ ἁπλό τους ὕφος παρέδιδαν κάθε εἴδους ὁδηγίες, συμπεριφορές, χαρακτηρισμούς, μιὰν ἠθικὴ τῆς καθημερινότητος καὶ πολλὴν σοφία – ἔστω καὶ πρακτικῆς φύσεως. Τὸ ἐρώτημα ἂν κἂν ὑπῆρξε ποτέ – ὅπως συμβαίνει σχεδὸν μὲ ὅλες τὶς παραδειγματικὲς προσωπικότητες περασμένων καιρῶν – εἶναι ἄσχετο καὶ μᾶλλον ἀσήμαντο, ἀφοῦ ὅ,τι μᾶς παρεδόθη μιλᾷ μόνο του. Ὁ μῦθος σὰν εἶδος συνθέσεως δὲν προσπαθεῖ νὰ ἀποδείξει, ἀλλὰ νὰ σημάνει καὶ νὰ ἐπιδείξει, εἴτε εἶναι θρησκευτικός, πολιτικός, ἐκπαιδευτικός ἢ ἄλλου γένους, συγκεκριμενοποιῶντας σὲ πιὸ πρακτικὸ ἐπίπεδο μία κοσμοθεωρία…

Ἡ παραγωγὴ τῶν ἀκουστικῶν βιβλίων σκοπεύει νὰ παρουσιάσει τοὺς περισσοτέρους μύθους μᾶς ἔχουν παραδοθῇ, σὲ ἀλφαβητικὴ σειρὰ τῶν τίτλων. Οἱ τελευταῖες δημοσιεύσεις βρίσκονται ἐδῶ

  Ἑπομένη : Ὁμήρου «ΙΛΙΑΣ»

Τὸ θεμελιῶδες μνημεῖον τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ τοῦ Δυτικοῦ πολιτισμοῦ. Ἐπινόημα τοῦ Ὁμήρου, πλησιάζει τὴν σεπτὴν ἡλικίαν τῶν 3.000 ἐτῶν καὶ ἐπίκαιρο ὅπως πάντα.
Αὐτὸ τὸ «ἐγχειρίδιο γιὰ ὅλα», κορυφαῖο καλλιτεχνικὸ ἐπίτευγμα γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ἔχει συνδιαμορφώσει τὴν ὑλική, κοινωνική καὶ πνευματικὴ θεώρησι τοῦ κόσμου.

Ἡ 1η ῥαψῳδία, ποὺ θὰ διατεθῇ πρὸς ἀγορά, ἀρχίζει τὴν προοδευτικὴ δημοσίευσι τῆς Ἰλιάδος. Ἀκουστικὰ δείγματα καὶ σύντομες ταινίες εἰσαγωγῆς θὰ συνοδεύουν τὴν δημοσίευσι ἑκάστου τμήματος.


Ἡ ζωντάνια τῆς Ὁμηρικῆς παρουσιάσεως καὶ ἡ ὀμορφιὰ τῆς ποιητικῆς του ὑπεροχῆς, ἐκθέτει στάσεις καὶ χαρακτῆρες, ὁμιλεῖ μέσῳ βασιλέων, νικητῶν καὶ ἠττημένων, φίλων, αἰχμαλώτων, τοῦ θρασέως, τοῦ εὐγενοῦς, τοῦ προφητεύοντος… ἵππου! Ξαναζοῦμε, σὲ ἀριστοτεχνικὴ πλοκή, σύγκρουσι θεῶν καὶ ἀνθρώπων, τὸν ἀγῶνα μεταξὺ θελήσεως καὶ συγκινήσεων, καθήκοντος καὶ προσωπικοῦ συμφέροντος, ὑποσχέσεως καὶ πεπρωμένου, τοῦ χθονίου καὶ τοῦ οὐρανίου ὅπως ἀνακλῶνται σὲ κάθε μας λέξι, πρᾶξι καὶ συναίσθημα· εἶναι ἀντίστασις καὶ ἀποδοχή, ὁλοὲν ἐντεινομένη ἀναμονὴ πρὸς τὸ μνημιῶδες τέλος κάθε εἴδους πολέμου, ποὺ θυμίζει τὰ βαθειά του μαθήματα πόνου καὶ δόξας, μικρότητος καὶ μεγαλείου, τὶς οὐλὲς στὸ πρόσωπο κάθε θανάτου: καταστροφή, ἐξιλέωσι, κάθαρσι.

Ἂν καὶ σήμερα μᾶς ἔχει παραδοθῇ σὲ γραπτὴ μορφή, ἡ Ἑλληνικὴ ἐπικὴ ποίησις δημιουργήθηκε ὡς ἀκρόαμα. Ἡ ποιητική μας ἀπαγγελία φιλοδοξεῖ ν᾽ αὐξήσει τὴν ἀπόλαυσι, κατανόησι καὶ ἐκτίμησι αὐτοῦ τοῦ ἀριστουργήματος, δίδοντας τὴν πλέον πιστὴ σύγχρονη παρουσίασι τοῦ καλοῦ, πολυχρώμου ἤχου τῆς παλαιᾶς Ἑλληνικῆς γλώσσης, δρασκελίζοντας χιλιάδες σιωπηλῶν ἐτῶν. Βασίζεται σὲ ἀρχαῖες καὶ πιὸ πρόσφατες μαρτυρίες, διανθισμένες μὲ τὴν περιστασιακὴ «ποιητικὴν ἄδεια» καὶ τὸ πάθος τοῦ μεγάλου ἔργου.

  Ἀκολουθοῦν : Ποσείδιππος, Ἡσίοδος, Παρμενίδης

 

Ποσείδιππος

Ὄχι τόσο γνωστό, ὅσο τοῦ Ὁμήρου ἢ τοῦ Αἰσώπου, τὸ ἔργον τοῦ Ποσειδίππου εἶναι γοητευτικό καὶ συμπαγές στὴν μορφή. Ἕνας πάπυρος ποὺ ἀνεκαλύφθη μὲ περιπετειώδη τρόπο καὶ καταλογίζει περισσότερα τῶν 100 ποιημάτων του, μελετήθηκε καὶ ἐξεδόθη πρόσφατα, προσφέροντας τὴν εὐκαιρία νὰ ἀπολαύσωμε περισσότερο ἀπὸ τὸ ἐργο τοῦ Ποσειδίππου, πέραν τῶν ὀλίγων ποὺ εἶχαν ἀνθολογηθῇ. Κατατάσσεται στοὺς ποιητὲς τῆς «Ἑλληνιστικῆς» περιόδου.

Ἡσίοδος

Τὸ ἔργον τοῦ Ἡσιόδου μπορεῖ κατὰ τὸ ὕφος νὰ συγκριθῇ μ᾽ ἐκεῖνο τοῦ Ὁμήρου καὶ ἀναγνωρίζεται ὡς θεμελιῶδες γιὰ τὴν κατανόησι τῆς παλαιᾶς Ἑλληνικῆς θεολογίας, ἀλλὰ καὶ τῆς καθημερινῆς ζωῆς καὶ εἶναι ἴσως μία πρώτη προσπάθεια ἐκθέσεως ἑνὸς διαυγοῦς ἠθικοῦ συστήματος, ποὺ διαφαίνεται στὶς ἄμεσες συμβουλές ἢ τὴν παρουσίασι θεῶν, ἡρώων καὶ ἀνθρώπων ἀξιομνημονεύτων μὲ αὐτόν ἀκριβῶς τὸ σκοπό.


Βρεῖτε τὶς τελευταῖες ἐκδόσεις στὴν οἰκοσελίδα, (πατῶντας τὸ λογότυπο, στὴν κορυφή). Τὰ εἰκονίδια παρουσιάζουν χρονολογικὰ τὶς δημοσιεύσεις καὶ ὁδηγοῦν σὲ πληροφορίες, δωρεὰν δείγματα καὶ ἐνίοτε σὲ σύντομες εἰσαγωγικὲς ταινίες περὶ τῆς σχετικῆς ἐκδόσεως.
Μπορεῖτε ἐπίσης νὰ ἐλέγξετε τὰ ἐπίκαιρα τῶν κατηγοριῶν ὑπὸ τὴν λωρίδα/μενοὺ πλοηγήσεως “Παραγωγαὶ”

Our website needs some maintenance (or radical updating). Not all audiobooks are visible here. Until everything is fixed, please visit only our new website: AncientGreek.eu.  Thank you!
+