Περὶ


Ἡ ἐπιχείρησις

Podium-arts.com ὀργανώνει καὶ συμβουλεύει περὶ ἐκδηλώσεων μὲ καλλιτεχνικὸ περιεχόμενο, προσφέροντας ἕνα βῆμα γιὰ τὴν τέχνη. Συναυλίες ἢ φεστιβάλ, παραστάσεις ποιητικῆς ἀπαγγελλίας, χορός, θέατρο, ἐκθέσεις, ἐκδόσεις ἢ ὁ,τιδήποτε μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ σχετικὸ μὲ τὶς τέχνες, μόνες ἢ ἐν συνδιασμῷ. Σὲ τρεῖς λέξεις: ΣύλληψιςΔημιουργίαΠαρουσίασις.

Podium-arts.com αρχίζει τώρα τὶς παραγωγὲς ἀκουστικῶν βιβλίων της, μὲ τὴν σταδιακὴ δημοσίευσι τῶν «Μύθων» τοῦ Αἱσώπου, καὶ στὴν κατάλληλη ὥρα ἀκολουθεῖ ἡ Ὁμηρικὴ «Ἰλιάς», καθὼς ἐν τῷ μεταξὺ δημοσιεύονται ἄλλες σημαντικὲς ἢ ὄμορφες δημιουργίες τοῦ ἀρχαίου λόγου. Τὰ ἔργα ἀπαγγέλλονται στὴν «ἀρχαία» Ἑλληνικὴ γλῶσσα. Ἑτοιμάζονται ὅμως καὶ παραγωγὲς νεοελληνικῆς ποιήσεως καὶ λογοτεχνίας. Οἱ ἠχογραφήσεις διατίθενται σὲ μορφὴ ἀκουστικοῦ βιβλίου, ποὺ ἀνακτᾶτε ἀμέσως μετὰ τὴν ἀγορά. Αὐτές καὶ οἱ ἑπόμενες παραγωγὲς προορίζονται γιὰ ἀκρόασι μέσῳ τοῦ ΗΥ ἢ ὁποιουδήποτε εἴδους (καί φορητή) συσκευὴ ἢ λογισμικὸ ἀναπαραγωγῆς ἤχου.


Ὁ ὁδηγός

… μὲ πολλὰ χρόνια δραστηριότητος στὴν κλασικὴ μουσική, ἔχοντας τώρα διανύσει τὰ παραδοσιακὰ «μισὰ τοῦ δρόμου», πρὶν 25+ χρόνια παραξενεύτηκα γιὰ τὶς ἀμφιβολίες καὶ τὶς θερμὲς συζητήσεις σχετικὰ μὲ τὴν προφορὰ τῆς παλαιᾶς Ἑλληνικῆς καὶ ἄρχισα τὴν συλλογὴ σχετικῶν πληροφοριῶν. Γοητευμένος ἀπὸ πολλὰ ἀρχαῖα κείμενα καὶ συγγράμματα σοφῶν ἀκαδημαϊκῶν ἐπὶ τοῦ ζητήματος, ἐπιχειρῶ νὰ διασυνδέσω τα σκόρπια κομμάτια γνώσεως. Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς προσπαθείας, ποὺ παρουσιάζεται ἐδῶ, συνδιάζει τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὴ ἀρχαιότητα, τὴν μακρὰ ἐπαγγελματικήν μου ἐνασχόλησι μὲ τὴν μουσικὴ ἐκτέλεσι καὶ δημιουργία, τὴν ἐπεξεργασία ἤχου καί, αἰσθητικὴ θεώρησι. Ὅταν πληροφορίες γιὰ κάτι ἔλειπαν, ἐπέτρεψα στὸν ἑαυτόν μου κάποιαν καλλιτεχνικήν, πάντα ὅμως ρεαλιστικὴν ἐλευθερία…

Μοιράζομαι τὴν ζωή μου μὲ αὐτήν τὴν , τῆς ὁποίας ἡ ὑποστήριξις μοῦ εἶναι ἀπαραίτητος, καθῶς καὶ μερικὰ παιδάκια, ποὺ καλά θὰ κάνουν νὰ κοιμοῦνται στὴν ὥρα τους ἂν δὲν θέλουν νὰ γίνουν μάρτυρες τῶν .

Ἰωάννης Στρατάκης
Χαίρομαι νὰ παίζω βιόλα μὲ τοὺς φίλους τῆς A.C.O. (ὀρχ. δωματίου τοῦ Ἄμστερδαμ) ὑπὸ τὴν ἐμπνευσμένη διεύθυνσι τοῦ καλλιτεχνικοῦ της διευθυντοῦ καὶ καλοῦ φίλου Peter Santa.
Μοῦ ἀρέσει ἡ μαγειρική, ἡ ἀνάγνωσις καὶ ὁ,τιδήποτε μὲ βοηθᾷ νὰ ἀποφύγω τὸν ὕπνο.
Ταξιδεύω (ἐσωτερικά ἢ συνηθισμένα) αὐθορμήτως καὶ ἡ παρακολούθησις διαλέξεων γιὰ τρελλοὺς ἐπιστήμονες κλασικιστὲς μὲ ἀνανεώνει, θαυμάζοντας ὅλους ἐκείνους τοὺς ἀπίθανους ἀνθρώπους ποὺ στηρίζουν, διατηροῦν καὶ διαδίδουν τὴν γνῶσι, γνωστοὺς μὲ τὸ ὄνομα «ἐπιστήμονες». Δέν εἶμαι ἕνας ἀπ᾽ αὐτούς· ὦν καλλιτέχνης, ἦλθα ἁπλῶς γιὰ νὰ «λέγω» διάφορα χωρὶς νὰ χρειάζεται νὰ δίδω καὶ ἀναφορὰ σὲ κανέναν (πέραν τῆς συνειδήσεώς μου).
Αὐτὰ ποὺ μοῦ «ἔρχονται στὸν νοῦ» (ἀπὸ ποῦ ἄραγε;), τὰ καταθέτω στὸ ὑπέροχο ipernity στὴν Σοφία-Ἀντίπολι τῆς Νοτίου Γαλλίας, ἢ τὰ συνήθη «κοινωνικὰ δίκτυα».

 

Picture of Mo and Sem
τί νομίζουν πὼς κάνω τὶς νύχτες
Our website needs some maintenance (or radical updating). Not all audiobooks are visible here. Until everything is fixed, please visit only our new website: AncientGreek.eu.  Thank you!
+