Αἴσωπος (μῦθοι 013-024)

Αἴσωπος μῦθοι

 


Αἰσώπου μῦθοι 2ο

Στὴν δευτέρα συλλογὴ Μύθων τοῦ Αἰσώπου (ἀρ. 013-024), ἠχογραφημένων στὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλῶσσα (μὲ ἀπαγγελία τοῦ κειμένου σὲ ἀνασυντεθειμένη παλαιὰ Ἑλληνικὴ προφορά ) περιλαμβάνονται οἱ ἀκόλουθοι, σὲ ἀλφαβητικὴ σειρὰ τῶν Ἑλληνικῶν τίτλων κατὰ τὴν ἔκδοσι Émile Chambry:

 • 013 – Γάττος ϗ Ποντίκια
 • 014 – Γάττος ϗ ὄρνιθες
 • 015 – Αἶγα ϗ Αἰγοβοσκός
 • 016 – Αἶγα ϗ Γάϊδαρος
 • 017 – Αἰγοβοσκὸς ϗ Ἀγριοκάτσικα
 • 018 – Αἰσχρὴ Δούλη ϗ Ἀφροδίτη
 • 019 – Αἴσωπος σὲ Ναυπηγεῖο
 • 020 – Δύο Κοκκόρια ϗ Ἀητός
 • 021 – Πετεινοὶ καὶ Πέρδικα
 • 022 – Ψαρᾶδες ϗ Τόννος
 • 023 – Ψαρᾶδες πιάνουν Πέτρα
 • 024 – Ψαρᾶς μὲ Φλογέρα

Ἐὰν δὲν ἔχετε τὸ κείμενο σὲ μορφὴ βιβλίου ἤδη στὴν κατοχήν σας, μπορεῖτε νὰ τὸ παρακολουθήσετε πατῶντας ἐδῶ. Αὐτό εἶναι καὶ τὸ κείμενο ποὺ χρησιμοποιήθηκε κατὰ τὴν παραγωγή μέ, ὅπου κρίθηκε ἀναγκαῖο, μικρὲς διορθώσεις ὀρθογραφικῶν, τυπογραφικῶν ἢ ἄλλων σφαλμάτων.
Ὁ 23ος Μῦθος παρουσιάζεται κάτωθι ὡς δεῖγμα. Μπορεῖτε ἐπίσης νὰ διαβάσετε ἀκούγοντας τὸν 19ο Μῦθο, στὸ καννάλι μου στὸ YouTube.
Τὸ δωρεὰν προσφερόμενο δεῖγμα μορφῆς-m4b περιλαμβάνει τὸ ἴδιο ἀκουστικὸ ὑλικό, ἀλλὰ εἶναι μικρότερο σὲ ὄγκο καὶ λειτουργικώτερο.
Πατῶντας τὸ στὰ ἀριστερὰ τοῦ κειμένου, μπορεῖτε νὰ ἀκούσετε τὸ δεῖγμα.

 

023. Ψαρᾶδες πιάνουν Πέτρα

Ἁλιεῖς λίθον ἀγρεύσαντες

λιεῖς σαγήνην εἷλκον: βαρείας δὲ αὐτῆς οὔσης, ἔχαιρον καὶ ὠρχοῦντο, πολλὴν εἶναι νομίζοντες τὴν ἄγραν. Ὡς δὲ ἀφελκύσαντες ἐπὶ τὴν ἠιόνα τῶν μὲν ἰχθύων ὀλίγους εὗρον, λίθων δὲ καὶ ἄλλης ὕλης μεστὴν τὴν σαγήνην, οὐ μετρίως ἐβαρυθύμουν, οὐ τοσοῦτον ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι δυσφοροῦντες ὅσον ὅτι καὶ τὰ ἐναντία προειλήφεισαν.
Εἷς δέ τις ἐν αὐτοῖς γηραιὸς ὢν εἶπεν: «Ἀλλὰ παυσώμεθα, ὦ ἑταῖροι: χαρᾶς γάρ, ὡς ἔοικεν, ἀδελφή ἐστιν ἡ λύπη, καὶ ἡμᾶς ἔδει τοσαῦτα προησθέντας πάντως παθεῖν τι καὶ λυπηρόν.»

Ἀτὰρ οὖν καὶ ἡμᾶς δεῖ τοῦ βίου τὸ εὐμετάβλητον ὁρῶντας μὴ τοῖς αὐτοῖς πράγμασιν ἀεὶ ἐπαγάλλεσθαι, λογιζομένους ὅτι ἐκ πολλῆς εὐδίας ἀνάγκη καὶ χειμῶνα γενέσθαι.Δωρεὰν Δείγματα

Παρακαλῶ, ἀνακτῆστε τα μὲ δεξὶ-πάτημα ἐπὶ τῶν κάτωθι ζευγμάτων. Μετὰ ἀπὸ ἐπιτυχῆ ἀποθήκευσι μπορεῖτε νὰ δοκιμάσετε πῶς ἐκτελοῦνται καὶ μεταφέρονται στὸν ΗΥ ἢ τὶς κινητές σας συσκευές.

“Αἴσωπος 023” (μορφὴ-m4b) | “Αἴσωπος 023” (μορφὴ-mp3)
Τὸ δεῖγμα διαρκεῖ ±2′. Τὸ ἀκουστικὸ βιβλίο διαρκεῖ ±18′

Μετὰ τὴν ἀγορά μπορεῖτε νὰ ἀφαιρέσετε τὰ δείγματα ἀπὸ τὴν συσκευή σας ἤ, νὰ τὰ προωθήσετε σὲ κάποιον ποὺ ἐπίσης ἐνδιαφέρεται.


Διευκρινίσεις

εἰκόνα κουμπιοῦ
Our website needs some maintenance (or radical updating). Not all audiobooks are visible here. Until everything is fixed, please visit only our new website: AncientGreek.eu.  Thank you!
+