π. Ἀρετῶν ϗ  Κακιῶν (Ἀριστοτέλης)

Ἀριστοτέλης ἀρετές κακίες

 


Ψευδο-Ἀριστοτέλης

Καθόσον οἱ ἀκαδημαϊκοὶ τραβοῦν τὰ μαλλιά τους, ἐπιχειρηματολογῶντας περὶ τῆς αὐθεντικότητος τῶν «Ἀρετῶν ϗ Κακιῶν», ὑπάρχει γενικὴ συμφωνία γιὰ τὸ ὅτι τὸ ἔργο αὐτό, ἂν δὲν εἶναι τοῦ ἰδίου τοῦ Μεγάλου Διδασκάλου, ἔρχεται τουλάχιστον ἀπὸ τὴν «Ἀριστοτελικὴν Σχολήν». Μοιάζει περισσότερο μὲ ἐγχειρίδιον ὀρισμῶν τῶν ἀρετῶν καὶ κακιῶν, παρά κάτι ἄλλο καὶ ὡς τέτοιο μπορεῖ κάλλιστα νὰ χρησιμοποιηθῇ. Ἡ Πλατωνικὴ διαίρεσις τῆς Ψυχῆς (σὲ Λογικόν, Θυμοειδὲς καὶ Ἐπιθυμητικόν) σχηματίζει τὴν δομή, ἐντὸς τῆς ὁποίας ἐκτίθενται οἱ ἀρετὲς καὶ οἱ κακίες.
Τὸ ἀκροαματικὸ βιβλίο (διαρκείας ± 18′) περιέχει ὁλόκληρο τὸ κείμενο, ἐνῷ στὸ δεῖγμα παρουσιάζονται τὰ 3 πρῶτα μόνον λεπτὰ τῆς ἀρχῆς.
Ἡ ἀπόδοσις εἶναι σὲ ἀνασυντεθειμένη «ἀρχαία» Ἑλληνικὴ προφορά.
Πατεῖστε στὸ (στὰ ἀριστερὰ τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ κειμένου) γιὰ νὰ ἀκούσετε τὸ δεῖγμα.
Στὸ κάτω μέρος τῆς σελίδος θὰ βρεῖτε ζεύγματα καταφορτώσεως, γιὰ μορφὲς .ogg καὶ mp3, σὲ περίπτωσι ποὺ ὁ πλογητής σας δὲν καταφέρῃ νὰ ἀποδώσῃ τὸ δεῖγμα μέσῳ τοῦ ἀναπαραγωγοῦ στὰ ἀριστερά…

 

«Περὶ Ἀρετῶν ϗ Κακιῶν»

( Ἀποκτεῖστε τὸ δωρεὰν δεῖγμα :   στὸ κάτω μέρος τῆς σελίδος )

περὶ Ἀρετῶν καὶ Κακιῶν

παινετὰ μέν ἐστι τὰ καλά, ψεκτὰ δὲ τὰ αἰσχρά. Καὶ τῶν μὲν καλῶν ἡγοῦνται αἱ ἀρεταί, τῶν δ᾽ αἰσχρῶν αἱ κακίαι.
Ἐπαινετὰ δ᾽ ἐστὶ καὶ τὰ αἴτια τῶν ἀρετῶν καὶ τὰ παρεπόμενα ταῖς ἀρεταῖς καὶ τὰ γινόμενα ἀπ᾽ αὐτῶν καὶ τὰ ἔργα αὐτῶν, ψεκτὰ δὲ τὰ ἐναντία.
 
• Τριμεροῦς δὲ τῆς ψυχῆς λαμβανομένης, κατὰ Πλάτωνα, τοῦ μὲν λογιστικοῦ ἀρετή ἐστιν ἡ φρόνησις, τοῦ δὲ θυμοειδοῦς ἥ τε πρᾳότης καὶ ἡ ἀνδρεία, τοῦ δὲ ἐπιθυμητικοῦ ἥ τε σωφροσύνη καὶ ἡ ἐγκράτεια, ὅλης δὲ τῆς ψυχῆς ἥ τε δικαιοσύνη καὶ ἡ ἐλευθεριότης καὶ ἡ μεγαλοψυχία.
Κακία δ᾽ ἐστὶ τοῦ μὲν λογιστικοῦ ἡ ἀφροσύνη, τοῦ δὲ θυμοειδοῦς ἥ τε ὀργιλότης καὶ ἡ δειλία, τοῦ δὲ ἐπιθυμητικοῦ ἥ τε ἀκολασία καὶ ἡ ἀκράτεια, ὅλης δὲ τῆς ψυχῆς ἥ τε ἀδικία καὶ ἀνελευθεριότης καὶ μικροψυχία.
 
• Ἔστι δὲ φρόνησις μὲν ἀρετὴ τοῦ λογιστικοῦ, παρασκευαστικὴ τῶν πρὸς εὐδαιμονίαν συντεινόντων.
• Πρᾳότης δ᾽ ἐστὶν ἀρετὴ τοῦ θυμοειδοῦς, καθ᾽ ἣν ὑπὸ ὀργῆς γίνονται δυσκίνητοι.
• Ἀνδρεία δ᾽ ἐστὶν ἀρετὴ τοῦ θυμοειδοῦς, καθ᾽ ἣν δυσέκπληκτοί εἰσιν ὑπὸ φόβων τῶν περὶ θάνατον.
• Σωφροσύνη δ᾽ ἐστὶν ἀρετὴ τοῦ ἐπιθυμητικοῦ, καθ᾽ ἣν ἀνόρεκτοι γίνονται περὶ τὰς ἀπολαύσεις τῶν φαύλων ἡδονῶν.
• Ἐγκράτεια δ᾽ ἐστὶν ἀρετὴ τοῦ ἐπιθυμητικοῦ, καθ᾽ ἣν κατέχουσι τῷ λογισμῷ τὴν ἐπιθυμίαν ὁρμῶσαν ἐπὶ τὰς φαύλας ἡδονάς.
• Δικαιοσύνη δ᾽ ἐστὶν ἀρετὴ ψυχῆς διανεμητικὴ τοῦ κατ᾽ ἀξίαν.
• Ἐλευθεριότης δ᾽ ἐστὶν ἀρετὴ ψυχῆς εὐδάπανος εἰς τὰ καλά.
• Μεγαλοψυχία δ᾽ ἐστὶν ἀρετὴ ψυχῆς, καθ᾽ ἣν δύναται φέρειν εὐτυχίαν καὶ ἀτυχίαν καὶ τιμὴν καὶ ἀτιμίαν.
• Ἀφροσύνη δ᾽ ἐστὶ  κακία τοῦ λογιστικοῦ, αἰτία τοῦ ζῆν κακῶς.
• Ὀργιλότης δ᾽ ἐστὶ κακία τοῦ θυμοειδοῦς, καθ᾽ ἣν εὐκίνητοι γίνονται πρὸς ὀργήν.Δωρεὰν Δείγματα

Παρακαλῶ, ἀνακτῆστε τὰ δείγματα μὲ δεξὶ-πάτημα ἐπὶ τῶν κάτωθι ζευγμάτων. Μετὰ ἀπὸ ἐπιτυχῆ ἀποθήκευσι μπορεῖτε νὰ δοκιμάσετε πῶς ἐκτελοῦνται καὶ μεταφέρονται στὸν ΗΥ ἢ τὶς κινητές σας συσκευές.

«Περὶ Ἀρετῶν ϗ Κακιῶν» (μορφῆς .ogg)
«Περὶ Ἀρετῶν ϗ Κακιῶν» (μορφῆς .mp3)
Διάρκεια δειγμάτων 3′. Συνολικὴ διάρκεια ἀκουστικοῦ βιβλίου ±18′

Μετὰ τὴν ἀγορά μπορεῖτε νὰ ἀφαιρέσετε τὰ δείγματα ἀπὸ τὴν συσκευή σας ἤ, νὰ τὰ προωθήσετε σὲ κάποιον ποὺ ἐπίσης ἐνδιαφέρεται.


Διευκρινίσεις

κουμπὶ ἀναπαραγωγῆς
Our website needs some maintenance (or radical updating). Not all audiobooks are visible here. Until everything is fixed, please visit only our new website: AncientGreek.eu.  Thank you!
+