Αἴσωπος (μῦθοι 001-012)

 


Αἴσωπος μῦθοι 1

Τούτη εἶναι ἡ πρώτη δημοσίευσις τῶν μύθων 001-012 τοῦ Αἰσώπου ἠχογραφημένων στὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλῶσσα (ἡ δὲ ἀπαγγελία τοῦ κειμένου ἔγινε σὲ ἀνασυντεθειμένη παλαιὰ Ἑλληνικὴ προφορά ).
Οἱ μῦθοι παρουσιάζονται κατ᾽ ἀλφαβητικὴ σειρά τῶν τίτλων τῆς συλλογῆς Émile Chambry. Στὸ ἀκουστικό αὐτὸ βιβλίο θὰ ἀκούσετε:

 • 001 – Ἀγαθὰ καὶ Κακά
 • 002 – Ἀγαλματοπώλης
 • 003 – Ἀετὸς καὶ Ἀλώπηξ
 • 004 – Ἀετὸς καὶ Κάνθαρος
 • 005 – Ἀετὸς καὶ Κολοιὸς καὶ Ποιμήν
 • 006 – Ἀετὸς (τὰ πτερὰ τιλθεὶς) καὶ Ἀλώπηξ
 • 007 – Ἀετὸς Τοξευθείς
 • 008 – Ἀηδὼν καὶ Ἱέραξ
 • 009 – Ἀηδὼν καὶ Χελιδών
 • 010 – Ἀθηναῖος Χρεωφειλέτης
 • 011 – Αἰθίοψ
 • 012 – Αἴλουρος καὶ Ἀλεκτρυών

Ἐὰν δὲν ἔχετε ἤδη τὸ σχετικὸ βιβλίο στὴν κατοχήν σας, μπορεῖτε νὰ παρακολουθήσετε τὰ κείμενα ἐδῶ. Αὐτὰ χρησιμοποιήθηκαν καὶ στὴν ἠχογράφησι, μὲ μικρὲς διορθώσεις, ὅπου θεωρήθηκε ἀναγκαῖο λόγῳ ὀρθογραφικῶν, τυπογραφικῶν ἢ ἄλλων σφαλμάτων.
Τὸ ἀκουστικὸ βιβλίο διαρκεῖ περὶ τὰ 18´. Κατωτέρω παρουσιάζεται ὁ μῦθος ἀρ.006 ὡς δεῖγμα.
Τὸ δεῖγμα μορφῆς–m4b (ποὺ μπορεῖτε νὰ καταφορτώσετε δωρεάν) περιέχει μικρὰ ἀποσπάσματα καὶ δίδεται γιὰ νὰ δοκιμάσετε ἂν μπορῇ νὰ ἐκτελεσθῇ ἀπὸ τὸν ΗΥ, τὸ λογισμικὸ ἤ τὴν φορητὴ συσκευή σας. Τὸ ἀκουστικὸ βιβλίο ἔρχεται καί στὶς δύο μορφές (mp3 & m4b).
Πατῶντας τὸ ἀριστερὰ τοῦ κειμένου, μπορεῖτε νὰ ἀκούσετε τὸ δεῖγμα.

 

006. Ἀετὸς (τὰ πτερὰ τιλθεὶς) καὶ Ἀλώπηξ

Ποτὲ ἀετὸς ἑάλω ὑπ᾽ ἀνθρώπου. Τούτου δὲ τὰ πτερὰ ὁ ἄνθρωπος κόψας ἀφῆκε μετὰ τῶν ὀρνίθων ἐν οἴκῳ εἶναι.Ὁ δὲ ἦν κατηφὴς καὶ οὐδὲν ἤσθιεν ἐκ τῆς λύπης, ὅμοιος δὲ ἦν βασιλεῖ δεσμώτῃ.
Ἕτερος δέ τις τοῦτον ὠνησάμενος καὶ τὰ πτερὰ ἀνασπάσας καὶ μύρῳ χρίσας ἐποίησε πτερῶσαι. Ὁ δὲ πετασθεὶς καὶ τοῖς ὄνυξι λαγωὸν ἁρπάσας ἤνεγκεν αὐτῷ δῶρον.
Ἀλώπηξ δὲ ἰδοῦσα εἶπεν: «μὴ τούτῳ δίδου, ἀλλὰ τῷ πρώτῳ, ὅτι ὁ μὲν φύσει ἀγαθός ἐστι· ἐκεῖνον δὲ μᾶλλον ἐξευμενίζου, μήπως πάλιν λαβών σε τὸ πτερὸν ἐρημώσῃ.»

Ὅτι δεῖ χρηστὰς ἀμοιβὰς τοῖς εὐεργέταις παρέχειν, τοὺς πονηροὺς δὲ φρονίμως τροποῦσθαι.Δωρεὰν Δείγματα

Παρακαλῶ, ἀνακτῆστε τὰ δείγματα μὲ δεξὶ-πάτημα ἐπὶ τῶν κάτωθι ζευγμάτων. Μετὰ ἀπὸ ἐπιτυχῆ ἀποθήκευσι μπορεῖτε νὰ δοκιμάσετε πῶς ἐκτελοῦνται καὶ μεταφέρονται στὸν ΗΥ ἢ τὶς κινητές σας συσκευές.

«Αἴσωπος 006» (μορφὴ-m4b) | «Αἴσωπος 006» (μορφὴ-mp3)
Τὰ δείγματα διαρκοῦν λίγα λεπτά, ὁλόκληρο τὸ ἀκουστικὸ βιβλίο ±18′

Μετὰ τὴν ἀγορά μπορεῖτε νὰ ἀφαιρέσετε τὰ δείγματα ἀπὸ τὴν συσκευή σας ἤ, νὰ τὰ προωθήσετε σὲ κάποιον ποὺ ἐπίσης ἐνδιαφέρεται.


[mc4wp_form]

εἰκόνα κουμπιοῦ
Our website needs some maintenance (or radical updating). Not all audiobooks are visible here. Until everything is fixed, please visit only our new website: AncientGreek.eu.  Thank you!
+