Ὅρκος   Ἱπποκράτους

ὅρκος ἱπποκράτους

 


Ὅρκος Ἱπποκράτους

Μπορεῖτε νὰ παρακολουθήσετε τὸν «Ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτους» ὅπως μᾶς παραδόθηκε, ἠχογραφημένο σὲ ἀνασυντεθειμένη ἀρχαιοελληνικὴ προφορά. Ἀκολουθεῖ ἁπλῆ νεοελληνικὴ ἀπόδοσις τοῦ κειμένου:

«Ὁρκίζομαι, στὸν Ἀπόλλωνα ἰατρόν, τὸν Ἀσκληπιόν, τὴν Ὑγίεια, τὴν Πανάκεια, καὶ ὅλους τοὺς Θεοὺς καὶ Θεές κάνοντάς τους μάρτυρες, ὅτι θὰ τηρήσω σύμφωνα μὲ τὴν ἱκανότητα καὶ τὴν κρίσι μου αὐτὸν τὸν ὅρκο καὶ συμφωνία μου:
 
Νὰ θεωρῶ αὐτὸν ποὺ μὲ ἐδίδαξε τούτην τὴν τέχνη ἴσον μὲ τοὺς γονεῖς μου, νὰ μοιράζομαι μαζί του τὸν βίο μου καὶ ἂν χρειάζεται χρήματα νὰ τοῦ δώσω μέρος τῶν δικῶν μου. Νὰ θεωρῶ τὰ παιδιά του ὡς ἀδελφούς μου
καὶ νὰ τὰ διδάξω αὐτὴν τὴν τέχνη -ἂν τὸ ἐπιθυμοῦν- χωρὶς μισθὸ ἢ χρέωσι, νὰ μεταδίδω τοὺς κανόνες, τὴν προφορικὴ διδασκαλία καὶ ὅλην τὴν ἄλλη γνῶσι στοὺς υἱούς μου καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ποὺ ὑπῆρξε ὁ διδάσκαλός μου, καὶ στοὺς μαθητὲς ποὺ συνεγράφησαν καὶ ὁρκίσθησαν σύμφωνα μὲ τὸν ἰατρικὸν νόμο ἀλλὰ σὲ κανέναν ἄλλον.
Θὰ χρησιμοποιήσω διαιτητικὰ μέτρα γιὰ τὸ καλὸ τῶν ἀσθενῶν κατὰ τὴν κρίσιν καὶ ἱκανότητά μου καὶ θὰ ἀποφύγω ζημεία καὶ ἀδικία. Δὲν θὰ δώσω θανατηφόρο φάρμακο σὲ κανέναν ἂν μοῦ ζητηθῇ, οὔτε θὰ κάνω τέτοιαν ὑπόδειξι. Ὁμοίως, δὲ θὰ δώσω σὲ γυναῖκα μέσον ἀμβλώσεως.
Ἁγνὸν καὶ ὅσιον θὰ διατηρήσω τὸν βίο καὶ τὴν τέχνη μου.
Δὲν θὰ ἐγχειρίσω, ἀκόμη καὶ πάσχοντες ἀπὸ λίθους, ἀλλὰ θὰ τοὺς παραχωρῶ στοὺς εἰδικούς τῆς πράξεως. Στὰ σπίτια ποὺ μπαίνω, θὰ εἰσέρχομαι πρὸς ὄφελος αὐτῶν ποὺ ὑποφέρουν, θὰ μένω ἔξω ἀπὸ κάθε σκόπιμο ἀδικία ἢ βλάβη, μεταξὺ ἄλλων καὶ γεννετησίων πράξεων ἐπὶ σωμάτων γυναικῶν ἢ ἀνδρῶν, ἐλευθέρων ἢ δούλων. Ὅσα δὲ κατὰ τὴν θεραπεία, ἢ ἰδῶ, ἢ ἀκούσω, ἢ πέραν τῆς θεραπείας μάθω σχετικὰ μὲ τὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, ποὺ δὲν χρειάζεται νὰ συζητηθοῦν ἔξω, θὰ τὰ ἀποσιωπήσω θεωρῶν τα ἀκατάλληλα πρὸς κοινοποίησι.
 
Τηρῶντας λοιπὸν τοῦτον τὸ ὅρκο, ἀπαράβατα, ἂς χαρῶ τὴν ζωή καὶ τὴν τέχνη μου σεβαστὸς σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους σὲ βάθος χρόνου.
Ἂν ὅμως τὸν παραβῶ ἢ ἐπιορκήσω ἂς εἶναι τὸ ἀντίθετο ἡ μοῖρα μου.»


Ἀκρόασις: πατῆστε τὸ ἀριστερὰ τοῦ κειμένου.Ὅρκος Ἱπποκράτους :

μνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε:
Ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσασθαι, καὶ χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ ωὐτέου ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέειν ἄῤῥεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηίζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσασθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ διδάξαντος, καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοισί τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί.
Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ᾽ ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν.
Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε.
Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω.
Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν.
Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε.
Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ᾽ ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων.
Ἃ δ᾽ ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπηίης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄῤῥητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα.
Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ ξυγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον.
Παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκοῦντι, τἀναντία τουτέων.

στὸν «ΣυΣωλῆνα» :


 

Ἀποκτῆστε Δωρεάν σὲ mp3 :εἰκόνα κουμπιοῦ
Our website needs some maintenance (or radical updating). Not all audiobooks are visible here. Until everything is fixed, please visit only our new website: AncientGreek.eu.  Thank you!
+