α´  Ὀλυμπιόνικος  (Πίνδαρος)

 

Τὸ ἔργον ἕπεται τάχιστα…


coffee_1

Ἐν τῷ μεταξὺ μπορεῖτε νὰ πληροφορηθῇτε περὶ τῆς 1ης Ὀλυμπιονίκου ᾨδῆς τοῦ Πινδάρου, ἐὰν ἡ γνῶσις σας τῆς Ἀγγλικῆς ἐπαρκῇ, στὴν wikipedia (ἔστω).

Ἡ διαδικασία παραγωγῆς ἀπαιτεῖ ἐπιλογές, σχεδιασμό, μελέτη, προετοιμασία, προπόνησι, ἠχογραφήσεις καὶ βελτιώσεις τῆς ἀπαγγελίας, ἐπεξεργασία καὶ τελειοποίησι τῶν ἀκουστικῶν ἀρχείων, δημιουργία τῶν καταλλήλων ἠλεκτρονικῶν μορφῶν γιὰ ἀκουστικὰ βιβλία, συνεχῆ ἔλεγχο τῆς ποιότητος, πρὶν κάποιο ἔργο τελικῶς δημοσιευθῇ. Μᾶλλον χρονοβόρος δηλαδὴ ἡ διαδικασία…

Παρακαλῶ, ἔχετε ὑπομονή· παρακολουθεῖτε τὴν οἰκοσελίδα ἢ σχετικὲς ἀνακοινώσεις στὰ «κοινωνικὰ» δίκτυα ἢ ἀλλοῦ.

Πελάτες ἢ ἐνδιαφερόμενοι ποὺ ἔχουν προεγγραφῇ ἢ ἐπιχορηγήσῃ ἕνα ἢ περισσότερα ἔργα, θὰ ἐνημερώνονται προσωπικά (ἐὰν τὸ θελήσουν).

For the time being the website is updated only in English. Thank you!
Our Ancient Greek publications and productions will first appear at our new website: AncientGreek.eu
+