α´  Ὀλυμπιόνικος  (Πίνδαρος)

 

Τὸ ἔργον ἕπεται τάχιστα…


coffee_1

Ἐν τῷ μεταξὺ μπορεῖτε νὰ πληροφορηθῇτε περὶ τῆς 1ης Ὀλυμπιονίκου ᾨδῆς τοῦ Πινδάρου, ἐὰν ἡ γνῶσις σας τῆς Ἀγγλικῆς ἐπαρκῇ, στὴν wikipedia (ἔστω).

Ἡ διαδικασία παραγωγῆς ἀπαιτεῖ ἐπιλογές, σχεδιασμό, μελέτη, προετοιμασία, προπόνησι, ἠχογραφήσεις καὶ βελτιώσεις τῆς ἀπαγγελίας, ἐπεξεργασία καὶ τελειοποίησι τῶν ἀκουστικῶν ἀρχείων, δημιουργία τῶν καταλλήλων ἠλεκτρονικῶν μορφῶν γιὰ ἀκουστικὰ βιβλία, συνεχῆ ἔλεγχο τῆς ποιότητος, πρὶν κάποιο ἔργο τελικῶς δημοσιευθῇ. Μᾶλλον χρονοβόρος δηλαδὴ ἡ διαδικασία…

Παρακαλῶ, ἔχετε ὑπομονή· παρακολουθεῖτε τὴν οἰκοσελίδα ἢ σχετικὲς ἀνακοινώσεις στὰ «κοινωνικὰ» δίκτυα ἢ ἀλλοῦ.

Πελάτες ἢ ἐνδιαφερόμενοι ποὺ ἔχουν προεγγραφῇ ἢ ἐπιχορηγήσῃ ἕνα ἢ περισσότερα ἔργα, θὰ ἐνημερώνονται προσωπικά (ἐὰν τὸ θελήσουν).

Our website needs some maintenance (or radical updating). Not all audiobooks are visible here. Until everything is fixed, please visit only our new website: AncientGreek.eu.  Thank you!
+