Περὶ τοῦ Ὄντος (Παρμενίδης)

 


Parmenides

Τὸ μόνο ἔργο τοῦ Παρμενίδου ποὺ ἔφθασε ὡς τὶς μέρες μας εἶναι μερικὰ ἀποσπάσματα σὲ ποιητικὴ μορφή, ποὺ παρουσιάζονται στὸ ἀκουστικὸ βιβλίο. Ὅμως αὐτὰ τὰ ὀλίγα ἔχουν ἀπασχολήσῃ ἐπὶ αἰῶνες τοὺς φιλοσόφους καὶ βρίσκονται στὴν βάσι αὐτοῦ ποὺ ὀνομάζεται τώρα «ὀντολογία».

Ἡ ἀρχὴ περιγράφει τὸ πρῶτο πρόσωπο, τὸν χαρακτῆρα «ἐγώ», ποὺ φέρεται ἐντὸς ἅρματος κινουμένου ὑπὸ θηλυκῶν ἵππων, καθοδηγουμένου ὑπὸ τῶν Ἡλιάδων κορῶν καὶ φθάνει στὶς πύλες Ἡμέρας καὶ Νυκτός, ὅπου γίνεται δεκτὸς ὑπὸ θεᾶς τινος, ποὺ θὰ τοῦ ἐξηγήσῃ στὸ ποίημα ἐκεῖνα ποὺ ὀνομάζομε τὴν Παρμενίδειο φιλοσοφία…

Ἡ ἀντιστοιχία τῶν εἰκόνων καὶ συμβολισμῶν τοῦ προοιμίου εἶναι ἕνα εὐχάριστο ἀλλὰ καὶ κατατοπιστικὸ παιγνίδι ποὺ φωτίζει κι αὐτό τὶς θεωρίες ποὺ ἀποκαλύπτονται στὰ λεγόμενα τῆς θεᾶς καὶ τὶς σκέψεις τοῦ ποιήματος. Κάποιοι βλέπουν π.χ. στὴν μορφὴ τῶν ἵππων τὶς αἰσθήσεις καὶ ἀναζητοῦν σ᾽αὐτήν τὴν βάσιν τὸν ἀποσυμβολισμὸ τῶν ἐπιλοίπων στοιχείων, ἄλλοι ἀναζητοῦν τὴν σχέσι τῶν ἀπόψεων μὲ τὰ ἀρχαῖα μυστήρια κ.ο.κ. Ὅπως πάντα, πιστεύω πὼς ἡ ἀξία τοῦ ἔργου αὐξάνεται, ὅταν ἀναζητήσωμε τὴν προσωπικήν μας ἑρμηνεία του, ὅσο μερικὴ καὶ ἂν εἶναι.


 
Μπορεῖτε νὰ ἀκούσετε κάποια ἀποσπάσματα, ἐπιλέγοντες κάτωθι. Παρουσιάζονται σύμφωνα μὲ τὴν συστηματικὴ ἀρίθμησι τῶν Diels-Kranz:

DK28 B1. (1-10)


πποι ταί με φέρουσιν, ὅσον τ᾽ ἐπὶ θυμὸς ἱκάνοι,
πέμπον, ἐπεί μ᾽ ἐς ὁδὸν βῆσαν πολύφημον ἄγουσαι
δαίμονος, ἣ κατὰ πάντ᾽ ἄστη φέρει εἰδότα φῶτα·
τῇ φερόμην· τῇ γάρ με πολύφραστοι φέρον ἵπποι
ἅρμα τιταίνουσαι κοῦραι δ᾽ ὁδὸν ἡγεμόνευον.
Ἄξων δ᾽ ἐν χνοίῃσιν ἵει σύριγγος ἀυτήν
αἰθόμενος – δοιοῖς γὰρ ἐπείγετο δινωτοῖσιν
κύκλοις ἀμφοτέρωθεν -, ὅτε σπερχοίατο πέμπειν
Ἡλιάδες κοῦραι, προλιποῦσαι δώματα Νυκτός,
εἰς φάος, ὠσάμεναι κράτων ἄπο χερσὶ καλύπτρας.

DK28 B5

…ξυνὸν δέ μοί ἐστιν,
ὁππόθεν ἄρξωμαι· τόθι γὰρ πάλιν ἵξομαι αὖθις.

DK28 B9

A
ὐτὰρ ἐπειδὴ πάντα φάος καὶ νὺξ ὀνόμασται
καὶ τὰ κατὰ σφετέρας δυνάμεις ἐπὶ τοῖσί τε καὶ τοῖς,
πᾶν πλέον ἐστὶν ὁμοῦ φάεος καὶ νυκτὸς ἀφάντου
ἴσων ἀμφοτέρων, ἐπὶ οὐδετέρῳ μέτα μηδέν.

DK28 B13

Π
ρώτιστον μὲν Ἔρωτα θεῶν μητίσατο πάντων

DK28 B19

Ο
ὕτω τοι κατὰ δόξαν ἔφυ τάδε καί νυν ἔασι
καὶ μετέπειτ᾽ ἀπὸ τοῦδε τελευτήσουσι τραφέντα·
τοῖς δ᾽ ὄνομ᾽ ἄνθρωποι κατέθεντ᾽ ἐπίσημον ἑκάστῳ.Δωρεὰν Δείγματα

Παρακαλῶ, ἀνακτῆστε τὰ δείγματα μὲ δεξὶ-πάτημα ἐπὶ τῶν κάτωθι ζευγμάτων. Μετὰ ἀπὸ ἐπιτυχῆ ἀποθήκευσι μπορεῖτε νὰ δοκιμάσετε πῶς ἐκτελοῦνται καὶ μεταφέρονται στὸν ΗΥ ἢ τὶς κινητές σας συσκευές.

Τὰ 5 δείγματα (μορφὴ-m4b) | Τὰ 5 δείγματα (μορφὴ-mp3)
Διάρκεια δειγμάτων ±2′. Συνολικὴ διάρκεια ἀκουστικοῦ βιβλίου ±17′

Μετὰ τὴν ἀγορά μπορεῖτε νὰ ἀφαιρέσετε τὰ δείγματα ἀπὸ τὴν συσκευή σας ἤ, νὰ τὰ προωθήσετε σὲ κάποιον ποὺ ἐπίσης ἐνδιαφέρεται.


[mc4wp_form]

Our website needs some maintenance (or radical updating). Not all audiobooks are visible here. Until everything is fixed, please visit only our new website: AncientGreek.eu.  Thank you!
+