Αἴσωπος (μῦθοι 025-036)

ἀκουστικὸ βιβλίο ἀρχαῖα Ἑλληνικά προφορά

 


Αἰσώπου μῦθοι 3ο

Στὴν τρίτη συλλογὴ Μύθων τοῦ Αἰσώπου (ἀρ. 025-036), ἠχογραφημένων στὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλῶσσα (μὲ ἀπαγγελία τοῦ κειμένου σὲ ἀνασυντεθειμένη παλαιὰ Ἑλληνικὴ προφορά ) περιλαμβάνονται οἱ ἀκόλουθοι, σὲ ἀλφαβητικὴ σειρὰ τῶν Ἑλληνικῶν τίτλων κατὰ τὴν ἔκδοσι Émile Chambry:

 • 025 – Ψαρᾶς & μεγάλα καὶ μικρὰ Ψάρια
 • 026 – Ψαρᾶς & Μαρίδα
 • 027 – Ψαρᾶς κτυπάει τὸ Νερό
 • 028 – τὸ πουλὶ Ἁλκυών
 • 029 – Ἀλεποῦδες στὸν Ποταμὸ Μαίανδρο
 • 030 – Ἀλεποὺ μὲ πρησμένη Κοιλιά
 • 031 – Ἀλεποὺ & Βάτος
 • 032 – Ἀλεποὺ & Σταφύλια
 • 033 – Ἀλεποὺ & Φίδι
 • 034 – Ἀλεποὺ & Ξυλοκόπος
 • 035 – Ἀλεποὺ & Κροκόδειλος
 • 036 – Ἀλεποὺ & Σκύλλος

Ἐὰν δὲν ἔχετε τὸ κείμενο σὲ μορφὴ βιβλίου ἤδη στὴν κατοχήν σας, μπορεῖτε νὰ τὸ παρακολουθήσετε πατῶντας ἐδῶ. Αὐτό εἶναι καὶ τὸ κείμενο ποὺ χρησιμοποιήθηκε κατὰ τὴν παραγωγή μέ, ὅπου κρίθηκε ἀναγκαῖο, μικρὲς διορθώσεις ὀρθογραφικῶν, τυπογραφικῶν ἢ ἄλλων σφαλμάτων.
Οἱ μῦθοι 30 καὶ 33 παρουσιάζονται κάτωθι ὡς δεῖγμα. Μπορεῖτε ἐπίσης νὰ παρακολουθήσετε τὸ καννάλι μου στὸ YouTube.
Τὸ δωρεὰν προσφερόμενο δεῖγμα μορφῆς-m4b περιλαμβάνει τὸ ἴδιο ἀκουστικὸ ὑλικό, ἀλλὰ εἶναι μικρότερο σὲ ὄγκο καὶ λειτουργικώτερο.
Τὸ ἀκουστικὸ βιβλίο περιέχει τοὺς μύθους στὶς μορφὲς m4b καί mp3.

 

Πατῶντας τὸ στὰ ἀριστερὰ τοῦ κειμένου, μπορεῖτε νὰ ἀκούσετε τὸ δεῖγμα.

030 – Ἀλώπηξ ἐξογκωθεῖσα τὴν γαστέρα. (Ἀλεποὺ μὲ πρησμένη Κοιλιά)


λώπηξ λιμώττουσα, ὡς ἐθεάσατο ἔν τινι δρυὸς κοιλώματι ἄρτους καὶ κρέα ὑπό τινων ποιμένων καταλελειμμένα, ταῦτα εἰσελθοῦσα κατέφαγεν. Ἐξογκωθεῖσα δὲ τὴν γαστέρα, ἐπειδὴ οὐκ ἠδύνατο ἐξελθεῖν, ἐστέναζε καὶ ὠδύρετο. Ἑτέρα δὲ ἀλώπηξ τῇδε παριοῦσα, ὡς ἤκουσεν αὐτῆς τὸν στεναγμόν, προσελθοῦσα ἐπυνθάνετο τὴν αἰτίαν. Μαθοῦσα δὲ τὰ γεγενημένα ἔφη πρὸς αὐτήν: « Ἀλλὰ μένε τέως σὺ ἐνταῦθα, ἕως ἂν τοιαύτη γένῃ ὁποία οὖσα εἰσῆλθες, καὶ οὕτω ῥᾳδίως ἐξελεύσῃ. »
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι τὰ χαλεπὰ τῶν πραγμάτων ὁ χρόνος διαλύει.

033 – Ἀλώπηξ καὶ Δράκων (Ἀλεποὺ & Φίδι)

Σ
υκέα παρ᾽ ὁδὸν ἦν. Ἀλώπηξ δὲ θεασαμένη δράκοντα κοιμώμενον ἐζήλωσεν αὐτοῦ τὸ μῆκος· βουλομένη δὲ αὐτῷ ἐξισωθῆναι παραναπεσοῦσα ἐπειρᾶτο ἑαυτὴν ἐκτείνειν, μέχρις οὗ ὑπερβιαζομένη ἔλαθε ῥαγεῖσα.
Τοῦτο πάσχουσιν οἱ τοῖς κρείττοσιν ἀνθαμιλλώμενοι· θᾶττον γὰρ αὐτοὶ διαῤῥήγνυνται ἢ ἐκείνων ἐφικέσθαι δύνανται.Δωρεὰν Δείγματα

Παρακαλῶ, ἀνακτῆστε τα μὲ δεξὶ-πάτημα ἐπὶ τῶν κάτωθι ζευγμάτων. Μετὰ ἀπὸ ἐπιτυχῆ ἀποθήκευσι μπορεῖτε νὰ δοκιμάσετε πῶς ἐκτελοῦνται καὶ μεταφέρονται στὸν ΗΥ ἢ τὶς κινητές σας συσκευές.

“Αἴσωπος 30 + 33” (μορφὴ-m4b) | “Αἴσωπος 30 + 33” (μορφὴ-mp3)
Τὸ δεῖγμα διαρκεῖ ±5′. Τὸ ἀκουστικὸ βιβλίο διαρκεῖ ±15′

Μετὰ τὴν ἀγορά μπορεῖτε νὰ ἀφαιρέσετε τὰ δείγματα ἀπὸ τὴν συσκευή σας ἤ, νὰ τὰ προωθήσετε σὲ κάποιον ποὺ ἐπίσης ἐνδιαφέρεται.


εἰκόνα κουμπιοῦ
Our website needs some maintenance (or radical updating). Not all audiobooks are visible here. Until everything is fixed, please visit only our new website: AncientGreek.eu.  Thank you!
+