«Λακεδαιμονίων Πολιτεία», Ξενοφῶν

«Λακεδαιμονίων Πολιτεία», Ξενοφῶν

 


Λακεδαιμονίων πολιτεία Ξενοφών

να ἀκουστικὸ βιβλίο μὲ τίτλο «Λακεδαιμονίων Πολιτεία» τοῦ Ξενοφῶντος· ἠχογραφημένη ἀπαγγελλία τοῦ πρωτοτύπου στὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικά (σὲ ἀνασυντεθειμένη προφορά). Μπορεῖτε ὡς δεῖγμα νὰ παρακολουθήσετε τὸ πρῶτο κεφάλαιο στὸ κάτω μέρος τῆς σελίδας, μὲ ταυτόχρονη προβολὴ τοῦ ἀναγνωσμένου κειμένου.
 

Ξενοφῶν

Ἂν καὶ Ἀθηναῖος, ὁ Ξενοφῶν φαίνεται νὰ προτιμοῦσε τοὺς τρόπους, συνήθειες καὶ νοοτροπία τῶν Λακώνων καί, εὐκαιρίας δοθείσης, ἔγραφε θετικὰ γι᾽ αὐτούς, φέροντάς τους συχνότατα ὡς παράδειγμα. Ἔγραψε ἐπίσης καὶ μίαν «Ἀθηναίων Πολιτεία», ἀλλὰ ἡ συμπάθειά του γιὰ τὴν Σπάρτη εἶναι ξεκάθαρη. Ὁ βασιλεὺς Λυκοῦργος, ἔντονα παρὼν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὡς τὸ τέλος τοῦ ἔργου, θεωρεῖται ἕνας «ἐξαιρετικά σοφὸς» ἄνδρας. Δὲν εἶναι λοιπὸν περίεργο, ὅτι τὸ ὄνομά του, οἱ νόμοι, οἱ σκέψεις καὶ οἱ ἀποφάσεις του ῥητά, διεξοδικά καὶ διαρκῶς ἐπεξηγοῦνται.
Μία σύντομη βιογραφία τοῦ Ξενοφῶντος μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐδῶἐδῶ ἢ νὰ διαβάσετε τὴν ὑπέροχη ἐργασία τῆς Ἀθηνᾶς Μαλαπάνη στὸ Academia.
 

«Λακεδαιμονίων Πολιτεία»

Διαβλέπων μία ξεκάθαρη καὶ θετικὴ διαφορὰ μεταξὺ Σπαρτιατῶν καὶ πολιτῶν ἄλλων πόλεων-κρατῶν, ὁ Ξενοφῶν ἐνδιαφέρεται νὰ ἀνακαλύψῃ τὴν αἰτία αὐτῆς. Ἀρχίζει μὲ ἕνα τολμηρὸ συμπέρασμα σχετικὰ μὲ τὶς ἐπικρατοῦσες ἀπόψεις περὶ ἀριστείας, καλῆς συμπεριφορᾶς καὶ τοποθετεῖ συνήθειες, νοοτροπία καὶ νομοθεσία τῶν Σπαρτιατῶν δίπλα σ᾽ εκεῖνα τῶν ἄλλων πόλεων.

Ἀρχίζει ἐκθέτοντας τὴν γνώμη του περὶ τεκνοποιίας. Μπορεῖ κανεὶς νὰ θαυμάσῃ, ἀκούωντας (ἢ διαβάζοντας) τὸ κείμενο, πόσο διαφορετική, ἀκόμη καὶ ἐπαναστατική ὑπῆρξε ἡ προσέγγισις τῶν Λακεδαιμονίων σὲ ὑποθέσεις ποὺ εἶναι διαρκῶς ἐπίκαιρες. Οἱ ἰδέες τοῦ Ξενοφῶντος, ἢ καλλίτερα τῶν Σπαρτιατῶν ὅπως αὐτὸς τοὺς παρουσιάζει, μπορεῖ νὰ ἐκπλήξουν ἢ νὰ φανοῦν ἀντιδραστικές, ἀλλὰ «ὅποιος θέλει ἂς τὸ διερευνήσῃ», ὅπως ὁ ἴδιος γράφει «ὁ βουλόμενος ἐπισκοπείτω».
Γιὰ περισσότερες πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὸ ἔργο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ, ἢ νὰ συμβουλευθῆτε τοῦτο τὸ ἐπίσης ἐνδιαφέρον σύγγραμμα τοῦ Paul Christensen στὴν Academia, (στὴν Ἀγγλικὴ γλῶσσα).


Κείμενο & τὸ ἀκουστικὸ βιβλίο

Ἐὰν δὲν διαθέτετε τὸ πλῆρες κείμενο τοῦ ἔργου, μπορεῖτε νὰ τὸ βρεῖτε πατῶντας ἐδῶ γιὰ τὸ πρωτότυπο ἀρχαιοελληνικό,
ἐδῶ γιὰ μία μετάφρασι στὴν Ἀγγλική.
Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ κείμενο ποὺ χρησιμοποιήθηκε γιὰ τὴν ἠχογράφησι, μὲ μικρὲς ὀρθογραφικὲς ἢ ἄλλες διορθώσεις ὅπου ἦταν ἀπαραίτητο.


 


Λακεδαιμονίων πολιτεία


Our website needs some maintenance (or radical updating). Not all audiobooks are visible here. Until everything is fixed, please visit only our new website: AncientGreek.eu.  Thank you!
+